Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN JOFICON INKOMENSPLANNING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Joficon Inkomensplanning sluit en die verband houden met de uitoefening van het assurantie- en hypotheek bemiddelingsbedrijf. De algemene voorwaarden gelden voor elke contractspartij aan wie Joficon Inkomensplanning enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie een overeenkomst is gesloten. De contractspartij kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon zijn. Deze contractspartij zal hierna worden aangeduid als de ‘opdrachtgever’.

1 Joficon Inkomensplanning pleegt jegens haar opdrachtgever eerst wanprestatie indien het bij de uitvoering van de overeenkomst tekortschiet op een wijze die een met normale vakkennis uitgeruste en zorgvuldig handelend assurantiebemiddelaar had kunnen en moeten vermijden.

2 Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Joficon Inkomensplanning, die verband houdt met een verzekeringsovereenkomst, is Joficon Inkomensplanning voor de schade slechts aansprakelijk tot vijf maal de jaarpremie die voor de betreffende verzekering is berekend of zou zijn berekend, met een maximum van € 50.000,=. Indien de schade niet verband houdt met een verzekeringsovereenkomst, is de aansprakelijk van Joficon Inkomensplanning beperkt tot vijf maal de financiële vergoeding waarop zij voor haar inspanningen aanspraak heeft of zou hebben gehad, met een maximum van € 50.000,=.

3 Indien schade wordt geleden die verband houdt met onjuiste of onvolledige informatie door of namens de opdrachtgever verstrekt, is Joficon Inkomensplanning voor die schade niet aansprakelijk.

4 Indien Joficon Inkomensplanning bij de uitvoering van de werkzaamheden een voor de opdrachtgever kenbare vergissing maakt, is deze gehouden Joficon Inkomensplanning daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij Joficon Inkomensplanning te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk.

5 Indien derden betrokken zijn bij de vervulling van de overeenkomst, is Joficon Inkomensplanning voor eventuele fouten van die derden niet aansprakelijk, behoudens voor zover de opdrachtgever bewijst dat Joficon Inkomensplanning tekortgeschoten is bij de keuze van die derden.

6 Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van een tekortkoming in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van die computerprogrammatuur aansprakelijkheid jegens Joficon Inkomensplanning heeft aanvaard en de schade aan haar heeft vergoed.

7 Alle aanspraken tot vergoeding van schade vervallen na verloop van één jaar na het moment waarop de fout die aan de vordering ten grondslag wordt gelegd, werd ontdekt of had kunnen worden ontdekt.

8 Op alle vorderingen is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Joficon Inkomensplanning en haar opdrachtgever. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank in ‘s-Gravenhage.

9 Joficon Inkomensplanning zal meewerken aan mediation indien haar opdrachtgever te kennen geeft het geschil aan mediation te willen onderwerpen. Partijen zullen trachten gemeenschappelijk een mediator aan te wijzen. Indien zij geen overeenstemming kunnen bereiken over de persoon van de mediator, zal deze worden aangewezen door het N.M.I. te Rotterdam.

Tevens is Joficon Inkomensplanning aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) alwaar u uw klacht kunt deponeren.